Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Slider
Slider
Slider
Slider
Logo Váh

rezervácie

Stamp

Reklamačný poriadok

K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v prevádzke Krčma Váh sa na základe zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, vydáva tento reklamačný poriadok:

Čl. I.

Právo na reklamáciu

Zákazník má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

Čl. II.

Predmet reklamácie

1. Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v prevádzke ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka.

2. Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byt reklamované ešte pred začatím konzumácie.

3. Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní predovšetkým v prevádzke, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, alebo bez zbytočného odkladu, na základe dokladu o zakúpení. Bez predloženia dokladu o kúpe nemusí byť reklamácia uznaná.

4. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.

Čl. III.

Postup pri vybavovaní reklamácie

1. Stravovacie služby

a) Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.

b) V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.

Čl. IV.

Platobné podmienky

1. Po konzumácií nápojov a jedál sa klientovi vyúčtuje skutočná konzumácia.

V Liptovskom Mikuláši 02.01.2020