Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Slider
Slider
Slider
Slider
Logo Váh

rezervácie

Stamp

Všeobecné obchodné podmienky.

Čl. I. Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkou Krčma Váh v Liptovskom Mikuláši a jej klientmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa prevádzka zaväzuje k poskytnutiu služieb a klient k úhrade dohodnutej ceny. Právny vzťah medzi prevádzkou Krčma Váh a klientom vyplývajúci zo zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne-záväznými predpismi Slovenskej republiky.

Platí domnienka, že klient sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, iba že by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením prevádzky. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre prevádzku Krčma Váh záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby alebo produktu.

Čl. II. Definícia pojmov

1. Krčma Váh vo svojej prevádzke poskytuje služby a produkty, najmä v oblasti gastronómie, ktoré si zákazník môže objednať prostredníctvom vlastnej činnosti.

2. Zákazník je osoba so záujmom o službu alebo produkt.

3. Prevádzkovateľ:

Pivný dom Liptova, s.r.o.

Borbisova 414/8,

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 47 377 909

DIČ: 202 388 3829

Výpis z OR Okresného súdu Bratislava 1, Vložka číslo: 91893/B

Oddiel: Spoločnosť s ručením obmedzením

(ďalej len prevádzka)

Adresa prevádzky :

Krčma Váh

Borbisova 414/8

031 01 Liptovský Mikuláš

4. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná prevádzkou v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však služby v oblasti gastronómie.

5. Okamih úhrady je čas, kedy oprávnený získal možnosť disponovať uhradenými prostriedkami, t.j. dňom pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

6. Škodou sa rozumie skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

V Liptovskom Mikuláši 02.01.2020